Behandling av personuppgifter – särskild information enligt GDPR

 

Diviso är medvetna om värdet av personlig integritet och är mån om att efterleva gällande

dataskyddsregelverk, Dataskyddsförordningen GDPR. Diviso säkerställer att var och en får lagstadgad

rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne. Den här texten avser att lämna

information om hur Diviso behandlar personuppgifter.

 

Diviso är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som avser kunder, andra affärspartners m.m.

som Diviso erhåller i samband med att avtal träffas om tillhandahållande av Tjänsten enligt Allmänna

Villkor, annat avtal träffas eller när avtal förbereds eller administreras. Varken du som är kund, du som

ska bli kund eller någon annan är vid något tillfälle skyldig att lämna personuppgifter till oss. Utan att

det sker har Diviso dock inte möjlighet att tillhandahålla Tjänsten eller att ingå annat för verksamheten

nödvändigt uppdragsavtal.

 

Diviso behandlar personuppgifter för att utföra och administrera Tjänsten och för redovisnings-och

faktureringsändamål. Dessa personuppgifter behandlas på grundval av avtal(beträffande de flesta

personuppgifter som Diviso erhåller vid och inför avtal) och rättslig förpliktelse(beträffande bl.a.

personuppgifter som måste behållas av Diviso enligt bokföringslagen).

Personuppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och

riskhantering. Personuppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten

behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med

våra kontakter.

 

Diviso behandlar e-mailadresser bl.a. för att skicka ut löpande information om Diviso:s produkter och

kampanjer m.m. Om du begär att detta ska upphöra, kommer så omedelbart att ske och eventuella

personuppgifter som behandlas enbart för detta ändamål kommer omedelbart att raderas.

Personuppgifterna sparas enligt vad som krävs för att fullgöra avtal och enligt skyldighet som åvilar

 

Diviso enligt lag. Om ingen har varit inloggad på ett konto kommer det att raderas efter fyra år.

Personuppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Diviso:s

verksamhet sparas i maximalt ett år efter den senaste kontakten.

 

Diviso kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (1) det

särskilt överenskommits mellan Diviso och dig som personuppgifterna rör, (2) om det är

nödvändigt för att Diviso ska kunna fullgöra lagstadgad skyldighet i någon form, eller (3) om Diviso

anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för Diviso:s räkning.

 

Du har rätt att utan kostnad begära information från Diviso om hur Diviso använder personuppgifter

som rör dig. Diviso kommer på din begäran samt på eget initiativ rätta eller radera personuppgifter

som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana personuppgifter. Du har vidare rätt att begära

att dina personuppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del

av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du

lämna in klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se) som är

svensk tillsynsmyndighet. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller

arbetar.

 

Personuppgiftsansvarig är Diviso, 559094-7353, Poppelgränd 6, 553 23 Jönköping,

www.diviso.se, Info@diviso.se